Priser og tjenester

alle priser er oppgitt inkl. mva.

Numedal takst utfører:

VERDI- OG LÅNETAKST

Taksten inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport.

Når verdien beregnes hensyntar takstmannen forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Taksten blir gjerne brukt i forbindelse med refinansiering, hjemmelsoverføring innad i familien eller i forbindelse med salg. For å ivareta selger og kjøpers trygghet, anbefales bruk av Tilstandsrapport eller Boligsalgsrapport ved salg.  

Pris fra 5 000.-

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Pris fra 7000.-

VERDIVURDERING

Brukes gjerne i forbindelse med hjemmelsoverføring innad i familien. I en slik sammenheng kan det være greit å benytte en uavhengig takstmann til å sette et anslag på hvilken verdier som skal overføres. 

Dokumentet inneholder opplysninger om eiendommen og en enkel beskrivelse av tomt og konstruksjoner. Ved ansettelse av normal markedverdi benyttes tjenesten Eiendomsverdi som bygger statistikk over nye omsetningsverdier for sammenlignbare eiendommer. Slike statistikkverdier fanger ikke opp detaljer i teknisk tilstand eller spesielle forhold rundt hver enkelt omsetning (budgivning mv.)  Ved utvalg av sammenlignbare omsetninger brukes vår lokalkunnskap og takstmannen sitt kvalifiserte skjønn.

 

I noen tilfeller er det ønskelig å beholde en bo- og bruksrett til eiendommen. En borett er en form for bruksrett som kan hefte ved/følge eiendommen. Dersom det foreligger en tinglyst borett på eiendommen, betyr at det at bestemte personer har rett til å bo i eiendommen/bruke eiendommen.

 

Borett/ bruksrett er vanligvis inngått i forbindelse med overdragelse av eiendom til neste generasjon

En tinglyst borett vil være en verdireduserende heftelse på eiendommen, da det er uvisst når man kan få full rådighet over eiendommen. Verdien av slike boretter beregnes i henhold til arveavgiftslovens § 13 (utgått, men brukes vanligvis for beregning av verdien ved retten).

Antatt markedsverdi, alder og kjønn på rettighetshaver vil ha innvirkning på verdien.  

Pris fra 4500.-

REKLAMASJONSRAPPORT

Har du kjøpt en eiendom eller fått utført håndverkertjenester og er usikker på om du har fått det du har betalt for?

Byggtekniske forskrifter trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk, eller deler av en konstruksjon må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Dessverre oppstår det jevnlig konflikter i forbindelse med eierskifte eller utførelse av håndverkstjenester.

I en slik sammenheng trenger man en vurdering av en uavhengig takstmann uten bindinger til partene. 

Rapporten inneholder bilder og beskrivelser med kildeanvisninger til gjeldene regelverk og standarder. 

Slike oppdrag faktureres for medgått tid

SKADETAKSERING

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Numedal takst er autorisert for skadetaksering og skjønn. Det er takstmannens oppgave som uavhengig tredjepart å utarbeide en skaderapport, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon. 

I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med skadespesialister i Norsk takst, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting. 

Slike oppdrag faktureres for medgått tid

BOLIGSALGSRAPPORT NS 3600 (BSR2.1)

Boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan
misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Pris fra 11500.-

VIDEO OG FOTO MED DRONE

Det kreves godkjenning fra luftfarttilsynet for å utføre kommersielle oppdrag med drone. Knut Deinboll innehar godkjenning som RO2 pilot.

https://luftfartstilsynet.no/droner/kommersiell-bruk-av-drone/godkjente-droneoperatorer/

 

Grunnpris 1200.- med tillegg for medgått tid. 

INSPEKSJON AV RØR

 

Numedal takst utfører inspeksjon av de fleste rør ned til en diameter på 50mm. Inspeksjonen utføres ved innføring av kamera med opptaksfunksjon og distansemåler. 

Faktureres for medgått tid

FUKTSØK

Numedal takst har utstyr og erfaring i bruk av fuktindikator. Sopp og råteskader er utbredt og kan i verste fall utgjøre en helsemessing risiko.

Konstruksjoner under bakkenivå og våtrom har erfaringsmessig en høy skadefrekvens. De økonomiske konsekvensene har gjerne en eskalerende utvikling.

Faktureres for medgått tid

TERMOGRAFERING

 

Numedal takst har utstyr og erfaring i bruk av varmesøkende kamera. Luftlekkasjer i bygningen påvirker i mange sammenhenger inneklimaet i langt større grad enn mangelfull isolering. Opplevelsen av kalde gulv og ubehagelig trekk forårsakes gjerne av luftlekkasjer. Unødig energibruk og fare for kondens med påfølgende soppvekst er uheldige konsekvenser av uønskede luftlekkasjer. 

Numedal takst utfører termografering og rådgivning på bolig- og fritidsboliger. 

Faktureres for medgått tid

ORDINÆR TIMEPRIS

Ordinær timepris 900.- til 1200.- og vil variere etter type oppdrag og kompleksitet. 

Gjelder kjøretid, eventuelt fremskaffelse av nødvendige dokumenter og konsulenttjenester.

Transportkostnader utgjør 7,5.- per km med tillegg for medgått tid.

Please reload

Design: Knut Deinboll